Werkwijze

Om te bepalen op welke terrein(en) er ondersteuning nodig is, wordt er samen met de jongeren een Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) ingevuld. De ZRM is een meetinstrument waarmee de mate van zelfredzaamheid van jongeren inzichtelijk kan worden gemaakt en eenvoudig en volledig kan worden beoordeeld. De ZRM richt zich op de volgende leefgebieden: inkomen, dagbesteding, huisvesting, gezinsrelaties, geestelijke gezondheidszorg, fysieke gezondheid, verslaving, vaardigheden bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL), sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie.

Per leefgebied wordt er aangegeven op welk niveau de zelfredzaamheid van de jongeren zich begeeft. Dit dient als hulpmiddel om het traject in te gaan zetten daar waar ondersteuning nodig is. Bij het inzetten van de begeleidingstrajecten werkt Probs4You nauw samen met ketenpartners, organisaties, scholen, het MKB en de jongeren die zich als ambassadeurs verbinden aan deze stichting. 
 
De casemanager van Probs4You zorgt dat de jongere de ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft. Het verhaal en de behoefte van de jongere is hierin leidend. Hierbij treedt de casemanager op in een coördinerende, ondersteunende en begeleidende rol. De casemanager houdt overzicht, gaat mee naar afspraken wanneer dit wenselijk is, monitort het traject en grijpt in indien noodzakelijk; maar altijd in samenspraak met de jongere. Probs4You biedt geen standaardtrajecten maar maatwerk! Het motto van Probs4You is dan ook "hulp waar jij wat aan hebt!".

Casus

Samira is een jonge adolescent die na een langdurig traject binnen de jeugdzorg nog steeds last ondervindt van dezelfde problematiek. Er is onder andere sprake van intergenerationele problemen tussen de gezinsleden. Samira besluit daarom dat zij uit huis wil gaan, maar zij heeft geen inkomen. Zij schrijft zich in bij het Jongeren Loket alwaar er direct wordt aangegeven dat ze eerst zelf iets moet doen om aan een baan te komen, of anders terug naar school moet. Samira heeft vanuit huis niet meegekregen dat zij vanaf nu alles zelf moet gaan betalen en regelen zoals haar eigen zorgkosten, kosten voor openbaar vervoer etc. Er ontstaan daardoor al snel schulden en doordat zij geen inkomen heeft lopen die schulden flink op.

Na aanmelding wordt er eerst met behulp van een Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) gekeken waar de prioriteiten liggen binnen de casus van Samira. Samen met haar casemanager maakt zij een stappenplan aan de hand van deze prioriteiten. Gedurende het begeleidingstraject kijkt ze steeds, samen met haar casemanager, of ze de gestelde doelen heeft behaald en op welk punt zij staat in haar Zelfredzaamheid-Matrix.

Samira is inmiddels tweedejaars mbo-studente aan het grafisch lyceum. Ze huurt een eigen kamer, haar schulden zijn beheersbaar en ze loopt in op haar schuldeisers. Ze wordt in deze fase van het begeleidingstraject nog maar twee keer per maand bezocht als nacontrole. De casus heeft vanuit Probs4You van Samira in totaal anderhalf jaar geduurd.

Uiteindelijke resultaat van het begeleidingstraject: de jongere heeft nu de regie over haar eigen leven, heeft handvatten verworven om haar problemen aan te pakken, en kan participeren binnen de samenleving.
To Top of the page