Reden voor dit initiatief

Als kind wordt je met alle goed bedoelingen verteld wat je wel en niet moet doen. Kinderen worden uiteindelijk echter vanzelf groot en vanaf het moment dat ze zeventien jaar oud zijn wordt er geleidelijk aan een begin gemaakt om de verantwoording steeds meer bij de jongeren zelf neer te leggen. Wanneer je achttien bent, word je geacht volwassen te zijn. Vanaf dit moment draait het om begrippen als zelfregie, zelfredzaamheid, participeren en presteren.

Tijdens de overgang van kind naar adolescentie en volwassenheid hebben de initiatiefnemers van Probs4You vele jongeren zien struikelen. De verwachtingen met betrekking tot de zelfredzaamheid van deze jongeren worden vaak overschat waarbij de verwachting veelal te hoog gegrepen blijken te zijn. Kwetsbare jongeren dreigen gemakkelijk uit beeld te raken van de hulpverlening. Dit kan resulteren in het vermijden van hun problematiek, bijvoorbeeld op het gebied van schulden. Dan bestaat het gevaar dat ze in die kwetsbare positie de verkeerde mensen tegenkomen, die ze inzetten voor bepaalde illegale activiteiten waardoor ze in aanraking komen met politie en justitie.

Voor deze kwetsbare jongeren kan de hulpverlening soms moeilijk toegankelijk zijn. Hoewel vele organisaties zich inzetten voor jongeren, is hun aanbod vaak maar op één leefgebied gericht of op een klein gedeelte van de problematiek. Hoe komen deze kwetsbare jongeren bij de juiste begeleiding terecht? Wat als er een probleem is op diverse levensgebieden tegelijk? Waar moet de jongeren dan heen? Op wie kunnen ze bouwen? Probs4You biedt deze jongeren (preventieve) ondersteuning. Hiermee ontzorgen wij de 2e lijnszorg met als doel dat zij met de juiste ondersteuning uiteindelijk weer volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Om dit voor elkaar te krijgen beginnen wij elk traject met het meetbaar maken van de zelfredzaamheid. Vanuit die eerste analyse gaan wij samen met de jongere op zoek naar oplossingen. Vervolgens regelen, organiseren en structureren wij verschillende zaken binnen het leven van de jongere die van belang zijn om tot een succesvol resultaten te komen.


" Probs4You: Hulp waar jij wat aan hebt "

ook omdat..

In 2015 zijn belangrijke vernieuwingen ingevoerd binnen het sociale domein. Met de stelselwijzigingen binnen de AWBZ en de Jeugdzorg is er definitief afscheid genomen van de verzorgingsstaat oude stijl. Er is een nieuw tijdperk aangekondigd vanuit de politiek, waarin het gaat om de eigen kracht, zelfredzaamheid en participatie van burgers. Deze termen staan centraal in het nieuwe politieke beleid rondom zorg en welzijn.

De ingezette overgang van AWBZ naar WMO en van Jeugdzorg naar de nieuwe Jeugdwet gaat gepaard met bezuinigingen. De beperktere financiële middelen moeten hierdoor effectiever en voor meer mensen worden ingezet. Buurtnetwerken moeten de ambulante begeleiding gaan oppakken, en nog maar een klein gedeelte van de mensen met een zorgvraag wordt doorverwezen naar de aanvullende of specialistische zorg. In Rotterdam zijn de cijfers nog (niet) bekend, maar in het algemeen gaat het hierbij om een verdeling van 85% van de zorg naar de wijkteams en 15% naar de overige (specialistische) zorg.

Stichting Probs4You staat niet negatief ten opzichte van deze ontwikkelingen en werkt graag actief mee om het nieuwe beleid zo goed mogelijk recht te laten doen aan alle burgers van Nederland. Wij zijn echter van mening dat onze doelgroep, de kwetsbare jongeren, vanuit een realistische kijk op hun mogelijkheden in staat moeten worden gesteld verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. Wij voelen ons  zeer betrokken bij de groep sociaal kwetsbare jongeren met complexe problemen, die in een afhankelijkheidspositie verkeren en die de zorg en begeleiding het hardst nodig hebben. 

Omdat we nog niet weten hoe de politiek de zorg voor de sociaal kwetsbaren wil invullen, hebben wij zelf vanuit onze stichting gekeken naar de mogelijkheden om ondersteuning op maat aan te bieden aan deze doelgroep. Door onze intensieve inzet van gekwalificeerde en ervaren casemanagers zijn zij in staat om weer actief en zelfstandig te participeren binnen de samenleving. Voor de komende jaren liggen de uitdagingen in het handen en voeten geven aan de participatiesamenleving. De hoofdpunten van de ontwikkelingen zoals hiervoor beschreven zijn samengevat: 
  • De kanteling van de wet en regelgeving, zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de wet op de Jeugdzorg en de wet Werken naar Vermogen.
  • De kanteling van de ondersteuning aan jongeren: gericht op het activeren en verbinden waardoor de eigen kracht van de jongere wordt versterkt. 
  • De bezuinigingen op de zorg: het meer moeten doen met minder financiële middelen.
  • De inzet van passend onderwijs

De insteek vanuit Probs4You is in de eerste plaats nagaan wat de jongere zelf kan en welke vaardigheden de jongere daarnaast nog nodig heeft om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Deze insteek sluit goed aan bij de insteek van het nieuwe politieke beleid.

To Top of the page